آثار محبت اهل بیت علیه السلام
47 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: محبت از ماده «حب و یحب» به معنی دوستی شدید که در مقابل آن بغض و تنفر قرار دارد محبت اهل بیت علیهم السلام که در رویات ذکر شده و آثار بر آن مترتب است محبت و عشق است که ایمان و اطاعت و عمل به دستوارات الهی را به دنبال داشته باشد و این نوع محب را از راه های کسب معرفت به اهل بیت علیهم السلام و اطاعت از آنان و توسل و تولی و تبری می توان بدست آورد که این آثار همچون شفاعت اهل بیت علیهم السلام و خوشحالی هنگام مرگ، أمان در روز قیامت، پاک شدن گناهان، داخل شد در بهشت بدون حساب؛ همبستگی مسلمان و ... را در پی خواهد دشت. کلیده واژه: محبت، محبت اهل بیت علیهم السلام، بغض و تنفر، عشق.